محتوای دوره
20814 | زیبای خفته – آواز جهانی 1
درباره درس

 

I know you, I walked with you once upon a dreamI know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleamYet I know it’s true that visions are seldom all they seemBut if I know you, I know what you’ll doYou’ll love me at once, the way you did once upon a dream
But if I know you, I know what you doYou love me at onceThe way you did once upon a dream
I know you, I walked with you once upon a dreamI know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleamAnd I know it’s true that visions are seldom all they seemBut if I know you, I know what you’ll doYou’ll love me at once, the way you did once upon a dream
 
 
ترجمه به زبان فارسی
من تو را می شناسم، روزی در خواب با تو قدم زدمI know you, I walked with you once upon a dreamمن تو را می شناسم، درخشش در چشمان تو یک درخشش آشناستI know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleamبا این حال می دانم که این درست است که رؤیاها به ندرت آن چیزی است که به نظر می رسندYet I know it’s true that visions are seldom all they seemاما اگر تو را بشناسم، می دانم که چه خواهید کردBut if I know you, I know what you’ll doتو همان لحظه مرا دوست خواهی داشت، همان طور که یک بار در رویا بودیYou’ll love me at once, the way you did once upon a dream
اما اگر تو را بشناسم، می دانم که چه کار می کنیدBut if I know you, I know what you doیک دفعه دوستم داریYou love me at onceروشی که یک بار در یک رویا انجام دادیدThe way you did once upon a dream
من تو را می شناسم، روزی در خواب با تو قدم زدمI know you, I walked with you once upon a dreamمن تو را می شناسم، درخشش در چشمان تو یک درخشش آشناستI know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleamو من می دانم که این درست است که رؤیاها به ندرت آن چیزی است که به نظر می رسندAnd I know it’s true that visions are seldom all they seemاما اگر تو را بشناسم، می دانم که چه خواهید کردBut if I know you, I know what you’ll doتو همان لحظه مرا دوست خواهی داشت، همان طور که یک بار در رویا بودیYou’ll love me at once, the way you did once upon a dream
به گفتگو بپیوندید
پیمایش به بالا