محتوای دوره
Manca sollecita | دو ماژور
0/2
Manca sollecita | سی‌بمل ماژور
0/2
Manca sollecita | ر ماژور
0/2
واکای درس اول – تمرین 1 | 20817
درباره درس

 

Manca sollecita

più dell’usato

ancor che s’agiti

con lieve fiato

face che palpita presso al morir.

به گفتگو بپیوندید
پیمایش به بالا