قطعه‌های کنسرتی برای کنترباس | بخش سوم

 • Gavotte – Francois Gossec
 • Tre Giorni from Lo Frate ‘nnamorato – G. B. Pergolesi
 • Wild Rider from Album for the Young – Robert Schumann
 • Elephant from Carnival of the Animals – Camille Saint-Saens
 • Berceuse – Armas Jarnefelt
 • La Cinquantaine – Gabriel-Marie
 • Gavotte from Mignon – Ambroise-Thomas
 • Minuet l’antique – I. J. Paderewski
 • Russian Sailors’ Dance – Reinhold Gliere
 • Gavotte – Lorenzitti
 • Adagio and Presto from Sonata No. 10 – Giorgio Antoniotti
 • Recitative and Chorale from Symphony No. 9 – Ludwig van Beethoven
 • Romance and Rondo – Franz Keyper
 • Concerto (1st movement) – Edouard Nanny (attributed to Dragonetti)
سبد خرید
پیمایش به بالا