ارسال درس 1

تمرین خودتون رو ارسال کنید.
(فایل صوتی یا ویدیویی | ترجیحا با تلگرام)