نواختن نی انبان

تمام این قطعه در پوزیسیون سل است.
چند بار اسم نت‌ها رو با خودتون بگین و پوزیسیون سل رو برای دست راست تمرین کنین.

برای دست چپ 2 نت بیشتر نداریم.