تمرین 1

برای نواختن این جمله، پوزیسیون نیمه‌باز لا رو چند بار تکرار کن.