تمرین 4

حالا هر دو دست رو باهم خیلی آروم 10 بار تکرار کن.