واکای | 1016

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

درس اول / تمرین اول
1 | گام دیاتونیک | Manca sollecita

درس اول / تمرین دوم
2 |  فاصله‌های سوم | Semplicetta

درس دوم / تمرین اول
3 | فاصله‌های چهارم | Lascia il lido, eil mare infido 

درس دوم / تمرین دوم
4 | فاصله‌های پنجم | Avvezzo a vivere 

درس سوم
5 | فاصله‌های ششم

درس چهارم
6 | فاصله‌های هفتم

7 | فاصله‌ی اکتاو

محتوای دوره

بازکردن همه
Manca Sollecita
Semplicetta
Lascia il lido, eil mare infido
Avvezzo a vivere
Bella prova é d'alma forte
Fra l'ombre un lampo solo
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
Quell' onda che ruina
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله