هم‌نوازی آسان برای 2 ریکوردر سوپرانو | 1017

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

معرفی نت سل - لا - سی

 • قطعه 1
 • قطعه 2

معرفی معرفی سل لا سی و آشنایی با نت ر

 • قطعه 3
 • قطعه 4

معرفی نت لا سل ر و آشنایی با نت دو

 • قطعه 5
 • قطعه 6

معرفی نت دو و ر

 • قطعه 7
 • قطعه 8
 • قطعه 9

معرفی نت دو و آشنایی با نت می پایین

 • قطعه 10

معرفی آشنایی با نت فا دیز و ر پایین

 • قطعه 11

محتوای دوره

بازکردن همه
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله