رشیدخان

امروز دو روزه للو فردا سه روزه لو
رشید نیومد للو دلم می‌سوزه لو

وای وای رشیدخان سردار کل قوچان

رفتی نگفتی للو یک یاری دارم لو
در شهر غربت للو دلداری دارم لو

وای وای رشیدخان سردار کل قوچان

این رخت کِیَه للو رخت یارمه لو
می‌خوام بشورم للو با آب گلها لو

وای وای رشیدخان سردار کل قوچان

رخت حاکمه للو با چشم بشویم لو
گل بهارمه للو با چشم بشویم لو

وای وای رشیدخان سردار کرد قوچان

سبد خرید
پیمایش به بالا