عزیز جون

عزیز جون درمشوم مع الوداع کن آه مع الوداع کن
سر راهم‌نشین ته گریه‌ها کن آه ته گریه‌ها کن
اگر خواهی که من زودتر بیایم آه آه زودتر بیایم
نماز صبح و شب مرا دعا کن آه آه مرا دعا کن

ستاره آسمون اشمارم امشو آه اشمارم امشو
بورین یار باویین بیمارن امشو آه بیمارن امشو
بورین یار باویین امشو رنیه آه آه امشو رنیه
تمام دشمنان بیدارن امشو آه آه بیدارن امشو

عزیز جون درمشوم مع الوداع کن آه مع الوداع کن
سر راهم‌نشین ته گریه‌ها کن آه ته گریه‌ها کن

سبد خرید
پیمایش به بالا